POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących korzystających ze strony internetowej Sklepu dostępnej pod adresem https://rowery-colex.pl/.

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, należy rozumieć zgodnie z definicjami nadanymi im w Regulaminie.

3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą - tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest COLEX GRZEGORZ JÓŹWIAK z siedzibą przy ul. Wieżowej 9 w Gruszczynie, 62-006 Kobylnica w Poznaniu, numer NIP: 7820041384, numer REGON: 632152456, (dalej  jako „Colex” lub „Administrator”). Kontakt z Colex jest możliwy pisemnie na adres ul. Dąbrowskiego 24, 60-841 Poznań lub poprzez adres e-mail info@rowery-colex.pl.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Kupujących, Administrator podejmuje się stosowania wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1.Dane osobowe Kupujących są lub mogą być przetwarzane przez Colex:

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, której stroną jest Kupujący (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu założenia i prowadzenia Konta w Sklepie - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Kupujący (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu przesyłania newslettera - przetwarzanie ma w tym przypadku miejsce w oparciu o uzasadniony interes Administratora, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o zgody na formę kontaktu;

d) w celu załatwienia sprawy przedstawionej przez Kupującego w dostępnym na stronie internetowej Sklepu elektronicznym formularzu – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także jest realizowane w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu i rozwoju sprzedaży;

e) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną - odbywa się to poprzez umożliwianie Kupującym przeglądania, odczytywania i korzystania przez nich z informacji i materiałów składających się na treść strony internetowej Sklepu - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, której stroną jest Kupujący (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f) w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora, związanych z prowadzeniem strony internetowej Sklepu - składa się na to analizowanie korzystania przez Kupującego ze strony internetowej Sklepu, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach strony internetowej Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, prowadzenie działalności gospodarczej i zapewnianie jej rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) - polegających w szczególności na doborze Produktów i usług do potrzeb Kupujących - w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie – przetwarzanie danych ma w tym przypadku miejsce w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i) w celach marketingowych Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o zgody na formę kontaktu;

j) w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2. Podanie danych osobowych w na stronie internetowej Sklepu jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania usług, a także celów przetwarzania danych osobowych, które zostały określone w pkt III ust. 1 powyżej, a których Colex nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania przez Kupującego danych osobowych.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych

1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Kupującego obejmuje:

a) dane podane podczas Rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail;

b) dane niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Klientów (niebędących Konsumentami) dodatkowo nazwę firmy i NIP; 

c) dane pozyskane przez Colex w związku z korzystaniem z plików cookies i innych technologii tego rodzaju (opisane dokładniej w pkt X);

d) inne dane, dobrowolnie podane przez Kupującego przy użyciu dostępnych w Serwisie elektronicznych formularzy, w ramach składanego Zamówienia lub innej formy kontaktu z pracownikiem Colex.

2. Biorąc pod uwagę fakt, iż usługi oferowane w ramach Sklepu dedykowane są dla osób pełnoletnich, Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci, korzystających z usług oferowanych w ramach Sklepu.

V. Prawa i obowiązki Kupującego

1.Administrator zobowiązuje się zrealizować prawa Kupującego określone w niniejszym punkcie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach RODO.

2.W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kupującego, zgoda ta jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody i jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia, które należy przesłać na adres e-mail Administratora, wskazany w pkt V ust. 5 poniżej.

3.W odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, Kupującemu przysługują ponadto następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania (poprawiania) danych;

c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d) do usunięcia swoich danych;

e) do otrzymania kopii swoich danych - z zastrzeżeniem, że prawo to będzie realizowane o ile to technicznie możliwe;

f) do przeniesienia swoich danych, gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie lub umowie - z zastrzeżeniem, że prawo to będzie realizowane o ile to technicznie możliwe;

g) do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej.

4.Kupujący, który posiada Konto w Sklepie, może również samodzielnie dokonać sprostowania (poprawienia) swoich danych - po zalogowaniu się na stronie internetowej https://rowery-colex.pl/, należy przejść do zakładki „Dane konta” i dokonać stosownych zmian.

5.W celu realizacji praw określonych w pkt V ust. 2 i 3 powyżej, należy wysłać e-mail na adres Administratora: info@rowery-colex.pl.

6.Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych, które go dotyczy, narusza przepisy RODO.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

1.Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego w sposób i przez okres jaki jest niezbędny, aby zrealizować cele, dla których dane zostały zebrane.

2.W przypadku przetwarzania danych Kupującego:

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy – dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy;

b) na podstawie wyrażonej przez Kupującego zgody - dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

c) w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi - dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

d) w celach marketingu bezpośredniego, w tym doboru Produktów i usług do potrzeb Kupujących (profilowania) realizowanego przez Administratora - dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Kupującego sprzeciwu;

e) w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Administratora - dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Kupującego sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

3.Po upływie okresu przetwarzania, dane podlegać będą usunięciu lub anonimizacji.

VII. Podmioty, którym udostępnianie są dane osobowe

1.Administrator dokonuje udostępnienia danych osobowych Kupujących w przypadkach, gdy posiada odpowiednią podstawę prawną - w szczególności, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczonych Kupującym usług - lub także na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów odpowiednio uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

2.Odbiorcami danych osobowych Kupujących mogą być w szczególności:

1) podmioty, z których usług Administrator korzysta celem dostarczenia Produktów i usług Kupującym, w tym przede wszystkim:

a) podmioty realizujące obsługę systemów teleinformatycznych Administratora;

b) podmioty odpowiedzialne za dostawę i utrzymanie oprogramowania, służącego do obsługi strony internetowej Sklepu;

c) operatorzy systemów płatności;

d) banki - w szczególności jako operatorzy systemów ratalnych;

e) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;

f) kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje Administrator;

2) partnerzy marketingowi Administratora:

a) SALESmenago;

b) Google LLC;

VIII. Przekazywanie danych poza EOG

1. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), z wyjątkiem przekazywania, do którego może dojść w związku z wykorzystaniem Google Analytics.

2. Administrator zobowiązuje się upewnić przed przekazaniem danych osobowych, że przez dane państwo trzecie lub odbiorcę w takim państwie gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).

IX. Zewnętrzne portale

1.Serwis zawiera odnośniki (linki) do zewnętrznych portali: Facebook, Instagram, Santander, Allegro, Google Maps. Colex nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych portalach i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z nich.

2.Przekazywanie danych osobowych Kupującego do portali, o których mowa w pkt IX ust. 1 powyżej, i przetwarzanie przez administratorów tych portali danych osobowych Kupującego, może nastąpić za zgodą Kupującego dopiero po ich aktywacji, tj. kliknięciu w dany link (wówczas dochodzi do aktywacji wtyczki).

3.Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu w dany link odpowiada dany portal zewnętrzny.

X. Cookies i podobne technologie

1.Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu dane osobowe Kupującego mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki cookies („ciasteczka”) - w tym system Google Analytics.

2.Cookies są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego. Służą one do identyfikacji Kupujących oraz dostarczania Administratorowi informacji statystycznych o aktywności Kupujących i sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu. Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług na stronie internetowej Sklepu do preferencji Kupujących.

3.W Sklepie wykorzystywane są:

a) cookies sesyjne - są one usuwane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej;

b) cookies trwałe - są one zapisywane na czas określony w ich parametrach lub do czasu ich manualnego usunięcia przez Kupującego w urządzeniach końcowych.

4.Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a) _ga

b) _gid

c) _gat_gtag_UA_71386405_1

d) Prestashop-losowy_ciąg_znaków

e) PHPSESSID

5.Kupujący może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, a także usunąć pliki cookies korzystając z funkcji przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega jednak, iż może mieć to negatywny wpływ na odbiór i funkcjonalność strony internetowej Sklepu w przeglądarce internetowej, z której korzysta Kupujący.

XI. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności jest odpowiednio weryfikowana i gdy jest to potrzebne - aktualizowana, aby móc spełniać wymagania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku wprowadzania zmian, odpowiednie informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej https://rowery-colex.pl/ lub przesłane drogą mailową Kupującym, którzy posiadają Konto.

2. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia [14.03.2019] r.